Loading...
sr

Korisnički blogovi

Admin


Srpski istoričar Jovan Rajić u "Istoriji Srba" (1794), iz starih izvora, izvodi poreklo Srba od Hunskih Sabira. Drugi izvori to izvode iz Srbata - Sarmata, a takođe i od reke Serbice (izmedju Eufrata i Tigra, Mesopotamija, današnji Irak). Neki autori ime Srba izvode iz reči Sobranie (zbor, sabor) i slično, a neki ga prostorno vezuju za Sibiriju, jednu od naših prapostojbina. Češki istoričar Pavel Safarik vezuje srpsko ime za reči Sjarbin, Serb, Serbin, Sibrin, što su sve oblici značenja roda, naroda, a što ima isto značenje sa latinskom reči "gens" i "natio" ili indijskom reči Serim, što znači narod iste krvi. Neda Marinović u opisu najstarijeg naroda na Balkanu iznosi da Srbin, u starodavnom indijskom jeziku, sanskritu, iz koga su potekli svi indo-evropski jezici, među kojima i srpski, označava slobodnog čoveka, junaka, koji se večito bori za sopstveni opstanak. Prema ruskom istoričaru Veltmanu u delu "Atila i Rusi" ime Srbin od starine odnosilo se na vojnički, ratnicki stalež u Rusiji, a reč Srb značilo je vojnik, hrabar čovek i navodno od Srba su postali Kozaci. I dan danas oko reke Volge reč Serbo označava porodicu, rod, svojtu, a kod Belorusa reč Sabr ili Sjarb znači silu, množinu velikog naroda iste krvi i jezika. Kod Velikorusa reč Serbi znači zdrav, junačan, silan soj ljudi. Kod Lužičkih Srba reč Sorab ima značenje čoveka najrazboritijeg, najlepšeg, najodabranijeg u tom rodu. Kod Ukrajinaca reč Sirbin znači gospodovati. U srpskom narodu od davnina postoji pohvala pokojnika, za koga se smatralo da je bio dobar sa visokim odličjima, koja kaze "Baš je pravi Srbin bio i srpski živeo". A u Crnoj Gori hrabrog junaka su hvalili sa "Srb od Kosova". I u turskom jeziku reci Sirb i Serb imaju značenje naroda jednog kolena, hrabrog, ubojitog i nepokornog. Kod starih Persijanaca reč Sarb znači glava, starešinstvo. Kod Arabljana, Haldejaca i Jevreja reč Srb znači slobodan čovek, junak, nepokoran. I u starom sanskritskom jeziku reč Serbh znači ne dati se nikome, a koren te reči znači seme, koleno i rod. Safarik i Kolar su citirali, takođe, da reč Srbi označava rođake, svojtu. Nepoznatom čoveku Srbin će reci: "Kako se Ti ono zvaše Rođače".

Za Srbe se ponegde vezuje ime Vlah, što su Turci usvojili od Hrvata. To ime pripadalo je Keltima sa kojima su Srbi došli u dodir 400 godina pre n. e. Kasnije se Vlah zvao ratar ili pastir. Kada su Turci okupirali srpsku državu Srbi su se povlačili u planinske predele i pretežno se bavili zemljoradnjom i stočarstvom, pa su im po tom osnovu Turci dali ime Vlasi, mada ta reč označava zanimanje a ne narod. Danas se Vlasima naziva narod koji živi u Rumuniji. Stari istoričari Srbima daju ime Rac, a to potiče od značenja coveka iz Raške, postojbine Srba po doseljavanju na Balkan. Ime Srb i Sorab vodi takođe poreklo iz samog srpskog jezika, gde ima značenje ogromnosti i sile naroda jedne krvi. Prema tome, veruje se da su Srbi u vreme usvajanja svoga imena posedovali ove osobine. U "Istoriji naroda srednje Azije" Joachim je zabeležio reči kineskog pograničnog guvernera Hju Ju, 160 godina pre n.e, : "Srbi su nas napadali 30 puta od proleća do jeseni". Takođe, kineski državnik Čaj Jun kaže: "Od kako su pobegli Yuni (Huni) osiliše se Srbi i zavladaše zemljama njihovim, ima ih sto hiljada vojnika i prosvećeni su, plemena su im silnija i mnogobrojnija i mi ne možemo da im se odupremo". Istraživanja su potvrdila da čak i na Tibetu i dan danas postoje nazivi koji su čisto srpski, kao: čedo, jarak, sila, čica, rudnik, gora, luc, kao i imena: Božan, Milovan, Srbica i druga, Miloš Milojevic ih je zapisao 710. Nemac Ekerman tvrdi da ime Srbin označava narod, a Henrih Leo da to ime dolazi od sanskritskog imana Sarb ili Srp, što označava narod koji se često seli. Istaknuti Slavista, Francuz Siprijan Rober iznosi da ime Srbin obeležava celu jednu rasu naroda i da su to Iliri, najstariji Sloveni. Jakov Grim je u predgovoru "Maloj gramatici Vuka Karadžića" napisao .. "da nema slavnijeg imena koje bi se moglo upotrebiti za sve Jugo-Slovene i da ni jedno drugo pleme nema takvu istoriju koja bi se mogla uporediti sa srpskom".

Po Herodotu svi Tračani, Skiti, Vendi, Tribali i Iliri su Srbi. Inače reč Tračani, nastala je u grčkom pogrešno zbog ne mogućnosti izgovora suglasnika, što se odnosi na Rašane.

Aleksandar Veliki poklonio je srpskim plemenima mnogo zemlje u Srednjoj Evropi u znak zahvalnosti za ratne zasluge nazivajući te nove zemljoposednike Panovi (gospodari). Smatrao ih je velikomoćnim i najčuvenijim narodom, koga je nazvao Slavan. Na samrti je izrazio želju da svi narodi od Jadranskog do Hladnog mora žive po zakonima "Slavnih". Tako je, kažu, odlučio umirući pobednik u belom gradu Aleksandriji. Dr Deretić navodi da je iza Aleksandra Velikog ostalo zapisano da je neki veliki vojskovođa, pre njega, preduzeo pohod sa Helmskog (Balkanskog) poluostrva iz Srbije na istok sve do Indije. A bilo je to nešto preko 2000 godina pre Hrista, a taj veliki vojskovođa bio je Nino Belov, koji se u "Svetom pismu" spominje kao Nebrod. Cilj mu je bio Indija. Krenuli su iz današnjeg Niša, prešli Malu Aziju i stigli do Indije. U starim zapisima zabeleženo je da je to prvi prodor Arijevaca, a ime su dobili po bogu Aronu sa današnjih predela Kosmeta. Skorašnja otkrića potvrdila su da su Sloveni (Srbi) kao Arijevci okupirali iranske visoravni i oblasti Inda i Ganga. Njihovi običaji ostali su očuvani u Vedama. Prema tome, Sloveni su se dokazali kao nosioci Arijanizma, dok sami Indusi smatraju da su im Vede podarili bogovi. Nina Belova nazivali su i bogom Bak. On nije bio samo osvajač, već i graditelj, a svoju ljubav prema graditeljstvu preneo je i na svoju ženu Semiramu, koja je bila očarana gradnjom Vavilona i naredila je da se taj grad dovrši po njenim zamislima, kojom prilikom je sagrađen most dug 900 m za ulaz do centralne kule na čijem vrhu je sagrađena opservatorija. Posle Nina Belova novi vojskovođa Serbo Makeridov, po uzoru na Nina, izveo je drugi pohod Arijevaca na istok, a on se u svetom pismu spominje kao Asur i neki ga otuda smatraju osnivačem Asirskog carstva. Prema prednjemu, Aleksandar Veliki je bio treći osvajač dalekih svetova i išao je "utabanim stazama" tek 335-332 godina pre Hrista. Aleksandar nalazi Srbe između reka Inda i Dželama, koji su tu ostali od Nina Belova živeli u dva grada, od kojih se jedan zvao Serbija. Aleksandar taj grad dograđuje i ulepšava i naziva ga Aleksandrija Serbijska.

Nemac Jirgen Spanut, istražujući nemačku istoriju, otkriva srpska groblja na tlu Španije, Portugalije i Bretanije od 3000 godina pre Hrista. On takođe u pećini kod mesta Mas-d' Azil u Francuskoj otkriva belutke, koji predstavljaju prve početke stvaranja pisma, počev od ledenog pa do ranoistorijskog perioda. A u mestu Glozel otkrio je kamenje na kome je našao iklesane jelene, medvede i životinje koje mogu biti panteri ili divlji konji, sa oznakama koje pripisuje "filistinskom' ili "sinajskom" pismu. Ove iskopine procenjene su na devet do deset milenijuma starosti pre Hrista. Francuski arheolog Morle nazvao je to pismo "azbuka Glozel", a Jirgen Spanut navodi: "Oni koji su izmislili ovo pismo su postavili kamen temeljac naše civilizacije". On misli da se radi o Filistincima, a po upoređenju sa našom ćirilicom proizlazi da se radi o Srbima. Platon smatra da je isto kraljevstvo vladalo Sredozemljem i Egiptom i preko Tirenskog mora do Gibraltara. Na sve to Ilija Živančević napisao je da je Slovenstvo bilo rastureno od Vladivostoka do Jadrana, kao kičma čovecanstva.

Najstariji haldejski, asirski i misirski rukopisi i kameni spomenici ljudske civilizacije stari su oko sedam hiljada godina. Po njima najmanje toliko je stara i srpska istorija. U tim spomenicima spominje se ime Srbin, ali ne i Sloven. I "Kineski dvorski dnevnik", koji je neprekidno pisan dve hiljade godina pre Hrista, sadrži podatke da su tada Srbi živeli u azijskoj Sarmatiji i u zemljama iza Dona. Tada je srpski narod živeo na prostorima od Sibirije do italijanske Venecije. Francuz Rober Siprijan razvio je teoriju o poreklu svih Slovena od Iliro-Srba, tj od Podunavskih balkanskih Srba, koji su se prostirali od Baltičkog i Crnog mora do Kavkaza i Kaspijskog jezera. Srbe Donjeg Dunava on naziva Proto-Srbi ili Prvobitni Srbi i za Proto-Srbe tvrdi da su tu od pre Mojsija. A za kasniji dolazak Srba na Balkan Siprijan kaže da su oni samo došli sabraći u pomoć u borbama protiv Rimljana. Nije čudo da su od tada neki narodi modifikovali jezik pa čak i davali sebi druga imena, zbog ogromnih razdaljina i otežanog komuniciranja. Imena Čeha, Hrvata i Rusa pominju se prvi put u pisanim spomenicima od šestog veka n.e, nekoliko hiljada godina posle Srba. O tome Safarik piše: "Nikada do šestoga veka nije pomenuto ime Čeh, Leh ili Sloven, a i o Poljacima i Rusima pisana istorija govori tek u devetom veku". Prema zapisima Jornanda i Prokopija, Vendi i Srbi su dva imena jednog istog narodnog stabla. Lužički Srbi za sebe kažu da su oni iz balkanske Srbije, što potvrđuju nemački istoričari Setgen (Schottgen) i Krajsih (Kreysig), uzimajući za osnov ista imena ljudi, reka, planina i drugih geografskih pojmova. Poljaci su u novijim istraživanjima utvrdili prisustvo Slovena (Srba) na baltičkoj obali od pre 2000 godina pre Hrista. To su bili Protosloveni (Protosrbi), čiji su potomci današnji Lužički Srbi. Olga Lukovic-Pjanovic kaže da su Bosna i Slavonija bile srpske i zvale se "Bela Srbija", a prostirala se sve do nemačkih granica. Rober Siprijan zaključuje da su Srbi najstariji stablo slovenske rase i da su ih na Zapadu nazivali Vendi, kao i da su žitelji Sarmatije autohtoni Srbi. Po Iliji Živančeviću Dušanov Zakonik predstavlja samo kontinuitet tradicionalnog vendskog porekla, a Valter Vist (Walter Wust) piše da je sanskritski jezik nastao iz vendskog, ali mu ne može odrediti vreme. On tvrdi da je u Indiju došao sa severozapada, a po svim upoređivanjima jedina je mogućnost da je to bio srpski jezik. To je u saglasnosti i sa Ilijom Živančevićem, koji kaže: "Sloveni su ostalim narodina dali reč" i on za vreme nastanka sanskritskog jezika određuje 4500 godina pre Hrista, dok Emil Burnuf (Emil Burnouff) nalazi da je to bilo daleko pre, čak u doba "mračne praistorije". On nije usamljen u tvrdnji da su grčki i latinski jezici nastali iz pelazgijskog jezika. A za narod Pelazge kaže da su živeli u Sredozemlju i po Alpima. Pelazge su mnogi prošlovekovni autori identifikovali sa starovekovnim Srbima.

Jedan ogranak Srba, koji je iz Sarbarske, preko Male azije, stigao na Balkan 3000 godina pre Hrista, naselio je Staru Rašku (Trakiju), a jedan deo istih morskim putem spustio se do Krita u tri talasa 1800, 1500 i 1400 godina pre Hrista, pobedili su Kričane ali su se sa njima izmešali i pretopili u novi narod - Grke ili Jeline. Podaci govore da ni imena grada Atine i istoimene boginje nisu grčka. Ima zapisa koji tvrde da su i Akropolis sagradili Srbi. Sami Grci za sebe veruju da su oni narod zvani Pelazgi i da su govorili "varvarskim", a nalazi ukazuju da su to Srbi. Olga Lukovic-Pjanović za Grke kaže da su oni ostatak hordi asirskih i Ramsesovih trupa, koje su se pomešale sa srpskim plemenima, a takav stav zastupa i sam Herodot. Na Kritu se zadrzalo jedno pleme Borusi, koje se nije mešalo sa Kricanima. Kada su se i oni uputili na sever zaposeli su obalu Baltika i održali svoj jezik sve do pre 200 godina, od kada su ih Nemci germanizovali u Pruse. A Srbi sa Peloponeza naselili su oblasti iznad Save i Dunava stvorivši prvu Panonsku Srbiju. I o samoj Troji zapisi Mihaila Lomonosova i Mavra Orbinija, kao i pevanje Ivana Gundulića, idu u prilog umešanosti Srba. Padom Troje Srbi su u drugom talasu 1860 godina pre Hrista opet došli na Balkan i proširili se do Venecije.

Katarina Velika, ruska carica, je lužičko-srpskog porekla, što su istoričari potvrdili po tituli njenoga oca (bio je princ oblasti Anhatt, Zerbst - Serbiste). Katarinu su u mladosti zvali "Severna Semiramida". Lično je sama za sebe govorila da je slovenske rase i pisala Grimu 1784 da je slovenski jezik bio prvobitni jezik ljudskoga roda, a kako kaže naš narod "Carska se ne poriče".

Nikola Frere, kako navodi Safarik, smatrao je srpski majkom tračkog i grčkog jezika. Safarik u svom delu "Starozitnosti" piše: "Srbi žive u Evropi od najdavnijih vremena ili od praistorijskog doba, a tako rasprostranjen narod vodi svoje poreklo od najdalje prošlosti". On tvrdi da su Srbi nastanjivali gotovo celu Evropu i mnoge delove Azije, pa otuda ona naša stara izreka "Govori srpski da te ceo svet razume". Za srpski jezik Safarik kaže da je "Tako originalan, čist, gramatički savršen, bogat te nije mogao da se oblikuje bez postojanja jednog jedinstvenog prvobitnog i samostalnog naroda", a stari srpski jezik bio je sasvim sličan danasnjem, savremenom, što je retkost u istoriji jezika. A kad je reč o pismu još niko se nije ni priblizio Vukovom pravilu "Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano".

Sigismund Herbestajn navodi da su Srbi živeli na celoj obali Jadranskog mora, od Venecije do Konstantinopolja, uključujući tu i srpski Carigrad, pa navodi Miziju, kao balkansku oblast, koju su Grci i Rimljani delili na Gornju i Donju Miziju, te dalje Lužičke Srbe i Srbe u današnjoj Mađarskoj. Rober Siprijan za Dunav kaže da je srpska reka, a Srbe naziva početnim narodom i majkom naroda a srpski jezik jezikom - majkom. Nestor Kijevski, Leonik Halkokondilo i Rober Siprijan se slažu i svi nazivaju Podunavski bazen praslovenskom kolevkom Evrope.

Admin Feb 12 '19 · Tagovi: srbi, srbin, poreklo, reči
Admin


Šta je 5G?


5G je industrijski standard koji će zameniti trenutni široko rasprostranjen 4G LTE standard, kao što je 4G zamenio 3G. 5G se zalaže za petu generaciju - to je peta generacija ovog standarda.
Ovaj standard je dizajniran da bude mnogo brži od trenutne 4G LTE tehnologije. No ne radi se samo o ubrzavanju internetskih veza s pametnim telefonima. Radi se o omogućavanju bržeg bežičnog interneta posvuda za sve - od povezanih automobila do uređaja smarthome i Internet of Things (IoT).
Ubuduće će vaš pametni telefon i svi drugi uređaji koje imate s mobilnom vezom koristiti 5G umesto 4G LTE tehnologije koju verovatno koriste danas.
Koliko brz će biti 5G?
Tehnološke firme obećavaju mnogo od 5G. Dok 4G dobiva teoretski 100 megabita u sekundi (Mbps), 5G dobiva 10 gigabita u sekundi (Gbps). To znači da je 5G stotinu puta brža od trenutne 4G tehnologije - u svakom slučaju u svojoj teoretskoj maksimalnoj brzini.
Primer, ovom brzinom mogli bi skinuti dvosatni film u samo 3,6 sekundi na 5G, nasuprot 6 minuta na 4G ili 26 sati na 3G.
To nije samo propusnost. 5G obećava značajno smanjenje latencije, što znači brže vrijeme učitavanja i bolji odaziv kada se radi o bilo čemu na internetu. Specifično, specifikacija obećava maksimalnu latenciju od 4 ms na 5G u odnosu na 20ms na 4G LTE danas.
Na tim brzinama, 5G pobeđuje trenutne kućne internetske veze i više je usporediv s vlaknima. Bežični operateri mogu isporučiti alternativu bez postavljanja fizičkih žica u svaki dom.
Izlagači su hteli da o 5G razmišljamo kao o super-brzom, praktički neograničenom internetu svugde i svim uređajima. Naravno, u stvarnom svetu, davatelji internetskih usluga nameću ograničenja podataka. Na primer, čak i ako vam je vaš bežični operater dao 100 GB podataka - što je danas mnogo više od većine današnjih planova - možete proći kroz to u minuti i 20 sekundi pri maksimalnoj teoretskoj brzini od 100 Gbps. Nejasno je šta će naposljetku nametnuti i koliko će to utecati na upotrebu.
Uskoro ćete čuti više o 5G u sledećih nekoliko godina, budući da se uvođenje započinje, ali hype već počinje. Uzmite maksimalnu teoretsku brzinu sa rezervom i budite spremni čekati nekoliko godina na rasprostranjenu pokrivenost, ali budite uzbuđeni - bežični internet će biti mnogo brži.

Admin Jan 9 '19 · Tagovi: 5g, internet, wireless
Admin


Tehnološki svet je zaista bio uzbudjen pre neki dan sa vestima da se Winamp vraća sa potpuno novom verzijom koja bi rešila sve naše probleme u slušanju muzike. A sada zvanični Winamp 5.8 je dostupan za preuzimanje. Sjajno, zar ne?
Ako želite da ga preuzmete za sebe, samo se uputite direktno na winamp.com i preuzmite kopiju.Čak i sada je iz nekog razloga Llama prijateljski.


Šta se dešava sa Winamp 5.8?
Ova nova verzija je u osnovi identična propuštenoj beta iz prošlog meseca, koja je dodala kompatibilnost sa Windowsom 10, uklonila sve slomljene stvari i oslobodila se svih Pro funkcija, tako da je sada ponovo besplatna. Mnogo je bolje nego ranije, ali je ipak malo buggy.


Ako imate monitor visoke rezolucije / 4K ... Winamp je vrlo, vrlo slomljen. To je veoma loše.


Ako koristite moderni skin, možete to popraviti tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na svaki prozor i izaberite stavku Postavke prozora -> Skaliranje -> 200% (ili bilo šta drugo po želji).


Da li će postojati novi izdanja posle ovoga?
Kako smo precizirali pre neki dan, kompanija koja poseduje Winamp sada planira vratiti ... kao mobilnu aplikaciju. Nema indikacija da će nastaviti da dodaju nove funkcije u 5.8 grane ili da popravi bilo šta, a sajt za preuzimanje čak i kaže na veoma jasnom jeziku:
Ova verzija nije tekući projekat, ali budite sigurni da trenutno radimo na budućem novom Winamp-u.
Broj verzije na stranici za preuzimanje zapravo koristi simbol beskonačnosti umesto broja 8.

 Preuzmi


Moguće je da će otpustiti nekoliko sitnih izmena ili popravke sigurnosnih razloga, ali činjenica je da Winamp koji smo voleli ne vraća se i zamenjuje nečim drugim putem imena Winamp-a, najverovatnije samo za mobilne uređaje. Hoće li to biti sjajno? Nema načina da se zna.

Admin Okt 20 '18 · Tagovi: winamp, muzika
Admin


Danas je Facebook najavio svoj novi pametni video uređaj za video pozive, u kompletu sa Alexa ugrađenim, da bi pomogao da se ponovo otkrije video ćaskanje ... ali s njihovim zapisom o privatnosti, da li je to nešto što želite?
Na prvi pogled, stvarno je jednostavan način za bake koje vole Facebook da brzo vide svoje unuke i ima puno smisla.Facebook je, uostalom, povezivao ljude. To je revolucionarni način da rođaci ostaju u kontaktu sa članovima porodice koje ne vide redovno. Moja baka proverava Facebook svaki dan da vidi kako deca rastu.
Nova Smart kamera omogućava vam da se povežete preko Messenger-a, delite sadržaj,prikažite fotografije i obaveštenja. Video pozivanje izgleda impresivno - možete se kretati po sobi dok razgovarate i kamera će vas pratiti. Takođe imaju integracije sa Spotify, Pandora i Food Network, i mnogo više stvari uskoro dolaze, tako da možete gledati i slušati muziku ili video zapise na velikom velikom ekranu.Ima i funkcije privatnosti - možete isključiti kameru i mikrofon sa dodirom, baš kao što vam Amazonovi Eho uređaji omogućavaju - a to dolazi sa integrisanim poklopcem kamere, što je nešto što zapravo preporučujemo. Facebook tvrdi da ne snimaju sadržaj vaših poziva, kao i bilo koji drugi pametni zvučnik,to samo zapravo sluša kada kažete "Hey Portal", da pokrenete Facebook funkcije, ili "Alexa", za smarthome i druge funkcije.
Ako ste sve stavili zajedno i samo pogledajte funkcije, lako se može nadmetati sa bilo kojim drugim pametnim displejem na tržištu. Počinje od 199 dolara za 10-inčni ekran i iznosi 349 dolara sa ogromnim 15.6 "ekran za model portala. Izgleda da je zaista odličan način za video ćaskanje u vrlo visokom kvalitetu na ekranu koji vaši stariji rođaci mogu zapravo videti.
Ali zar nije Facebook hakovan? Šta je sa njihovim problemima privatnosti? I koliko će se ljudi šaliti o Facebooku koji otvara portal ... negde?
Da li biste dovoljno verovali Facebooku kako biste stavili pametan uređaj u vašu kuću?


Facebook je samo morao priznati da su hakeri  verovatno pristupili profilu od 50 miliona ljudi. Bili su prinuđeni da odjavljuju 90 miliona ljudi kako bi rešili problem.
I naravno,koji dolazi odmah nakon što saznamo da Facebook koristi vaš broj telefona da te cilja na oglase - i nema apsolutno nikakvog načina da se odreknete tog dela, čak i ako želite.
Ljudi već misle da ih Facebook čuje preko svog mikrofona i nisu zadovoljni sa reklamama koje ih prate po internetu.I dok Facebook možda ne sluša preko vašeg mikrofona, oni vas prate na šokantne načine, kao što su praćenje lokacije vašeg telefona, izgradnja skrivenog profila o vama ili skeniranje drugih ljudi za vaše lice. I onda je došlo do čitavog skandala u Cambridge Analytici.
Dakle, da li ćete stvarno verovati Facebooku,kompanija koja nema sjajnu evidenciju i stavlja pametni uređaj iz njih u vašu kuću?

Admin Okt 8 '18 · Tagovi: facebook, privatnost, sigurnost
Admin


Zašto Internet preko 5G a ne 4G LTE?


5G je noviji, brži bežični standard koji nadmašuje trenutni 4G LTE standard, baš kao što je 4G LTE zamenio 3G. Ali 5G nije samo za vaš smartphone.
Možda se pitate zašto svi govore o kućnom internetu preko 5G. Na kraju krajeva, niko nije govorio o kućnom internetu dostavljenom preko trenutne 4G LTE mreže koju koriste pametni telefoni.Da li je 5G mnogo brži?
Da, da, da. 4G ima teorijsku maksimalnu brzinu od 100 Mbps (megabita u sekundi) dok 5G ima maksimalnu brzinu od 10 Gbps (gigabiti u sekundi). Drugim rečima, 5G je sto puta brže od 4G pri teorijskim maksimalnim brzinama. Čak i uzimajući ove brojeve sa rezervom, to je ogroman skok.5G takođe obećava smanjenu latenciju. Prema specifikaciji, na 4G LTE danas postoji maksimalna latencija od 4 ms (milisekundi) na 5G umesto 20 ms. To će doneti i bolje iskustvo.
Sa ovim velikim brzinama i niskim latencijama, 5G izgleda kao snažan konkurent brzinama kablova. 5G bi mogao biti čak i brži od kabla.


Radujemo se što ćemo videti šta se dešava sa 5G u narednih nekoliko godina. Nadamo se da će transformisati način na koji pristupamo internetu.
Admin Sep 25 '18 · Tagovi: 5g, wireless
Admin


PRVI Glavni dio seobe U INDIJI je direktno na zapadu, a osnovana je Mesopotamija srpsku državu, po imenu NOVA SARBARSKA. Prema srpskom istoričaru Nikolajeviću, ovaj prvi srpski glavni deo nije u potpunosti čuvan u Mesopotamiji; jedna od njegovih grupa proširila je put ka Aziji Minor,

da ode odavde do Evrope i proširi na Balkan, Apenin i Pireneje; druga grupa se spustila na obalu Crvenog mora i prešla u Gornji Egipat. To je grana prelaska Crvenog mora, preuzme vlast od Egipćana u području prema Nubia, proširujući pravilu XI dinastije, nakon smrti faraona Pepi II.

Pravilo ovog srpskog ogranka trajalo je od 2261. pre Hrista, do 2052. godine, kada je pala pod skandalom feničkog faraona Mentuhotepa II.


55. Konstantin Nikolajević, "Kritički pokušaji", Godišnjak 104, str. 32-33.


Prema rečima francuskog egiptologa Maspera Gastona, Srbi iz Sarbara penetrirali su u Afriku,

u Egipat u tri mahase, posebno iz Male Azije. Prema njegovim riječima, hijeroglifima evidencije egipatskih piramida i spomenika jasno pokazuju da je šesnaest stoljeća prije Krista u Libiji i Mauritanija narod je bio bijelac, plavih očiju i bez mnogo obrazovanja, koji je skoro srušio egipatske carstva. Čuvano je i nekoliko likova,

kako su ih Egipćani nazvali "kraljevim pastirima", koji su vladali Donjem Egiptu. Njihova lica bila su prekrivena dugom kosom i bradom. Arheološka iskopavanja u Egiptu, Libiji i Nubiji pokazuju da se radi o istim ljudima koji su u različito vrijeme dolazili u Egipat.


56. Maspero Gaston, Histoire ancienne des peuples d'orient (1894-1899),

Sve gore navedene dodatke i potvrđuje srpski istoričar Stojan Bošković u svojoj knjizi "Povijest svijeta", u kome se kaže - između ostalog - i egipatske pobune protiv srpske vlasti. Posljednji ustanak Donjeg Egipta doveo slobodu, nakon što je vlada Srbije, koja je trajala od 1730.-1580.g. pre Hrista, što znači - tačno 150 godina.

Amosis postao sam osnivač 18. egipatske dinastije; napao je glavni grad Avaris, odakle je izvršena kontrola nad celim Egipatskim Egipatom. Borba se uglavnom odvijala na rijeci Nile i na kanalima ... Nakon krvavih borbi pala je Avaris, a time i snaga drevnih Srba u Egiptu.


57. Knjiga 1, strana 107.

Kako se ovaj fenomen Srba na istorijskoj pozornici Egipta napravio još jedan misteriozni nebulozu pod nazivom "Hyksos", mi ćemo u tom pogledu, unatoč skučenom prostoru, to je i dalje da daju kratka povijest. Jer - "Hiksosi" je igrao veliku ulogu - bar neko vreme.


Prema Walter A. Servis papira Mlađi,

Direktor Državnog muzeja u Washingtonu, "Hyksos" bili nomadski narod, koji se iznenada našao sam u delti Nila, koji će biti u posjedu, prostire se na svoje vlade i - konačno -zahtevao drugih egipatskih vladara, kako bi odali počast njemu, baš kao što to je bio slučaj sa vladarima Tebe i Nubije. Prvi prevodi sa hijeroglifom govore,

da "Hyksos" bio je "pastir kraljeva", dok je još nedavno nazivaju "kraljevi Highlanders". Fejrservis smatra da oni predstavljaju migracije naroda koji govore Indo-evropski, koji je došao iz centralne Eurasia u gusto naseljenom području na jugu, od Indije do Bliskog istoka. Zatim je rekao "Hixosu" da su teški,

se uklapaju velike kulture centralne Azije, koja je imala kao domaća životinja konj da je tada njihov luk je kompleksan i sofisticiran, oklop spljošten, s onim što su oni imali veliki broj oruđa i oružja, među kojima dominira mač. Oružje koje su zauzvrat su od bronce, koji je bio jači i otporniji materijal od bakra, koji se koriste od strane Egipćana.

Osim toga, "Hyksos" imali kočije koje su izvukli konji, dok je u Egiptu u isto vrijeme koristiti samo kamile. Pisac smatra da je automobil sa konjima došao iz oblasti Tigra i Eufrata, baš kao i ja bih rekao - oslanjajući se više na natpisima na egipatskim spomenicima - ovi misteriozni "Hyksos" u stvari bili Srbi, a na dio,

koji se odvojio od države Sarbar i krenuo putem Afrike. Isti pisac dalje vjeruje da je Nubia imao konje prije samog Egipta, što ponovo potvrđuje da se to odnosi i na one i same ljude, tj. drevnim Srbima. Pored toga, savez između Donjeg Egipta i Nubije protiv Phoebijaca faraona doprinosi i velikoj vjerovatnoći našeg potraživanja. Mumija faraona Sikven

-RE, iz perioda ustanka protiv srpske dominacije je u znaku teške rane na glavi, što ukazuje na njegovu smrt u borbi sa "Hyksos" ...


Treba dodati da su Jevreji u vrijeme "Hyksos" dolaze zajedno s njima u Donjoj Egiptu, gdje su ostali slobodni, dok vlada nije uzela tebanskog faraona.

Tek tada su vršili ropstvo i odlazak iz Egipta tokom vladavine Ramses II.


Mi smatramo da je neophodno da se u ovom trenutku pokazuje da je riječ i posljedice pada srpske države u Egiptu. Određeni deo tadašnjih Srba ostao je u Egiptu, gdje je bio uronjen u domovinu;

Jedan skrenuti sa svoje strane nije - nakon što je izgubila rat - do močvare i čudna pješčanim i podvodnog terena, koji je u ovoj studiji na prikladnom mjestu u Strabon je vrlo impresivan opis ... U stvari, u skladu sa tim Srbima proglašen je drevni jezera Serbonis ili SIRBONIS ...

Dvije grupe su u lijevo Egiptu u različitim smjerovima: jedan dio Srba otišao u Siriju, a drugi, duž sjeverne Afrike, Pirinejskog poluostrva, kao što je navedeno Diodor sa Sicilije. Diodarne tvrdnje podržava američki istoričar Harold Lamb, koji kaže da je jedno od plemena, koje je tada došlo na poluostrvo Pirineja - i Lužičani,

koji stoga nose isto ime kao i danas Sorbs - bili istrebljeni u toku Punski ratovi između Rima i Kartaga, u da su Rimljani u ogromnu način masakrirali svi Srbi masovno. Zaista, svi ti lužani su uništeni toliko strašno nakon ustanka godine 154. pre Hrista, i kazne Lukulus i Galba snosi odgovornost za ovaj pokolj.

Pošto su protivnici Rima bili ogorčeni, morali su da nestanu, a način na koji su bili lišeni života nazvao je američki istoričar jednostavno "masakr".


A Miloš Milojević piše o Srbima iz Egipta, pominje pivo (alevino, koje je i dalje u Pirotu); Strabon piše o istoj stvari.


Admin Jun 19 '18 · Tagovi: srbi, egipat
Admin


Audi, BMW i VW su rangirani u donjem 10 studija o pouzdanosti motora


Nemački automobili nisu toliko pouzdani koliko i mnogi veruju, prema novim istraživanjima. Garancija Direkt je proučila svoje podatke o potraživanju kako bi sastavila spisak proizvođača sa najpouzdanijim motorima - a Audi, BMW i Volkswagen su završili u donjem 10 od ukupno 36 proizvođača.


U stvari, jedina firma čiji su automobili imali lošiju stopu kvarova motora od Audia, bio je MG Rover. MINI nije bio mnogo bolji, završio je treći sa dna, a njegova matična kompanija BMW je sedam od dna. I, uprkos svojoj reputaciji za pouzdanost, Volkswagen je deveti od dna.


Honda je osvojila zlatnu medalju - studija je pokazala da samo jedan u svakom 344 motoru Honda nije uspeo, u poređenju sa jednim u svakih 27 Audi motora. Uprkos svojim novijim poteškoćama, Toyota je na drugom mestu, a Mercedes je uspeo da nadmaši svoje nemačke brendove sa uglednim završetkom trećeg mesta.


Duncan McClure, Direktor Direktne Garancije,rekli su da su kvarovi motora najgori za vozače, jer su popravke koje mogu dovesti do najvećih troškova zbog delova i sati rada koji su potrebni za njihovo rešavanje: "Broj kvarova može biti nizak u poređenju sa područjima kao što su osovina i oštećenja pri suspenziji, ali popravke motora skoro uvek rezultiraju troškovima koji dostignu hiljade za vozače.


Kvar motora na Range Rover Vogue-u nedavno je doveden do najveće potražnje kompanije Warranty Direct od 13.000 funti.


Top 10 proizvođača Proizvođač Stopa kvarova (%) Stopa prekida (1 na x)1 Honda 0.29% 1 u 3442 Toyota 0,58% 1 u 1713 Mercedes 0,84% 1 u 1194 Volvo 0.90% 1 u 1115 Jaguar 0.98% 1 u 103


Najgorih 10 proizvođača Proizvođač Stopa kvarova (%) Stopa prekida (1 na x)1 MG Rover 7,88% 1 u 132 Audi 3.71% 1 u 273 MINI 2,51% 1 u 404 Saab 2.49% 1 u 405 Vauxhall 2.46% 1 u 41


Kakav je vaš stav? Mislite li da nemački proizvođači i dalje zaslužuju reputaciju za izgradnju najpouzdanijih automobila?

Admin Jun 14 '18 · Tagovi: auto, vesti, reputacija, kvarovi, motori
Admin

Destroy Windows 10 Spying je prenosiva aplikacija koja može blokirati anonimne podatke koji se šalju, uklanja aplikacije i još mnogo toga. Video tutorial dostupan.


Svidelo mi se da Destroy Windows 10 Spying može izbrisati neke od standardnih programa Windowsa koji se ne mogu skidati u okviru aplikacija i funkcija, teškoću koju sam odmah otkrio, jer više volim da "skinem" Windows.

Međutim, neke akcije su nepovratne, tako da trebate znati šta, i kako, možete se vratiti ako se pojavi određeni problem.


Evo kako.


Destroy windows spying


Neki od domena koje znamo šalju anonimne informacije nazad Microsoft-u uključujući:


vortex.data.microsoft.com

vortex-win.data.microsoft.com 

telecommand.telemetry.microsoft.com 

telecommand.telemetry.microsoft.com. 

nsatc.netoca.telemetry.microsoft.com 

oca.telemetry.microsoft.com. 

nsatc.netsqm.telemetry.microsoft.com 

sqm.telemetry.microsoft.com. 

nsatc.netwatson.telemetry.microsoft.com 

watson.telemetry.microsoft.com. 

nsatc.netredir.metaservices.microsoft.com 

choice.microsoft.com 

choice.microsoft.com.nsatc.netdf. 

telemetry.microsoft.com 

reports.wes.df.telemetry.microsoft.com 

wes.df.telemetry.microsoft.com 

services.wes.df.telemetry.microsoft.com 

sqm.df.telemetry.microsoft.com 

telemetry.microsoft.com

watson.ppe.telemetry.microsoft.com 

telemetry.appex.bing.net 

telemetry.urs.microsoft.com 

telemetry.appex.bing.net:443 

settings-sandbox.data.microsoft.com 

vortex-sandbox.data.microsoft.com 

survey.watson.microsoft.comwatson.live.com 

watson.microsoft.com 

statsfe2.ws.microsoft.com 

corpext.msitadfs.glbdns2.microsoft.com 

compatexchange.cloudapp.net 

cs1.wpc.v0cdn.net 

a-0001.a-msedge.net 

statsfe2.update.microsoft.com.akadns.net 

sls.update.microsoft.com.akadns.net 

fe2.update.microsoft.com.akadns.net 

diagnostics.support.microsoft.com 

corp.sts.microsoft.com 

statsfe1.ws.microsoft.com 

pre.footprintpredict.com

 i1.services.social.microsoft.com

 i1.services.social.microsoft.com.nsatc.net 

feedback.windows.com

feedback.microsoft-hohm.com 

feedback.search.microsoft.com 

rad.msn.com 

preview.msn.com 

ad.doubleclick.net 

ads.msn.com 

ads1.msads.net 

ads1.msn.com 

a.ads1.msn.com

a.ads2.msn.com 

adnexus.net 

adnxs.com 

az361816.vo.msecnd.net 

az512334.vo.msecnd.net


Možete ih blokirati ručno u vašoj domaćini sa 127.0.0.1 ako želite. Program vam omogućava da ispraznite ili pregledate datoteku domaćina u Notepad.

Program radi istu stvar, ali samo u slučaju da želite da vidite gde se informacije šalju ili ste želeli da ručno ažurirate svoju datoteku domaćina. Kada završite,datoteka dnevnika se kreira u originalnom folderu.

Preuzeo sam šansu i pokrenuo ovo na mojoj čistoj instalaciji Windows 10. Ona je modifikovala datoteku hostova tačno onako kako je obećala i uklonila je Apps koje je obećala. IObit Uninstaller je takođe primetio Destroy Windows 10 Spying i uklonio preostale unose iz deinstalacije.


Preuzmi

huzhoufujihd

Passenger lifts from Elevator Manufacturer (the website is fujihd.net, you can click it to konw more information or contact us for further information) are suitable for buildings with high levels of traffic, such as residential, nursing homes, office buildings, shopping centers, hotels and so on. They are designed to provide high quality performance under high strength. So the history of the elevator you know?

Modern elevators have been in people's lives for 150 years, but in fact the elevator has been around for centuries. The Egyptians may have used them, but the first real evidence was found in the Greek and Roman periods. Through the Greeks, the first principle of the elevator is already in place. Then, the Romans later developed these principles, and in their own construction projects using the original elevator, the use of human, animal or water to drive the elevator. Records show that the arena has a hydraulic lift, used to slaves, lions, etc. to the central stage.

The elevator in the seventeenth century is the pioneer of most of today's elevators. Later in the same century, the world's first production of passenger elevators at the Palace of Versailles was set for Louis XV. Elevator technology in the early 18th century to further improve, to 1830, passenger elevators in Europe, especially the factory is particularly common. However, safety is a problem because the elevator falls too easy on the shaft. So in 1852, the world's first passenger elevator safety brake was invented.

The elevator revolutionized the way we live, and let us be able to conceive our city. Our 21st century vertical life dream, tower, only because of the invention of the passenger lift and become a reality. The elevator is now the apartment, business and leisure facilities are needed, has become a permanent fixed device in our lives. The disabled passage is legal, and the elevator makes this possible.
With the skyscrapers accepting closer and closer to the sky, the elevator needs to be run faster and faster, and the ambit is accepting higher. And as the citizenry grows, humans are more in charge of space. Alone so abounding arena spaces are available, but commuter lift may aggrandize upwards. Now we can body behemothic appointment buildings, ample units and huge arcade malls. This agency that we are in the city's development up rather than alone accumbent development.

Click elevator manufacturer : https://www.fujihd.net/elevators/ to contact us for further information.

kspan-ubm

Our company can design and K Span Forming Machine system from the ground up, rebuild your current roll former for a new application or take a used roll form system and make products according to your requirements. In all cases you will benefit from our rich experience in roof panel roll forming machine. We supply solutions to the building, commercial and for industrial applications.

With our rich experience with roll forming we have seen it all. Let us help you with your next project or troubleshoot an existing problem.

Now, we will see engineered glazed tile roll forming machine. We produce every machine is custom designed for our customer's application. The roll former are engineered to consistently form each required shape or component.

We supply custom tooling to produce the component desired and the roll forming system, station by station. We manufacturer each part and system is in a rigorous manner engineered and researched. We make sure the system will perform as necessary for your application before we begin fabricating. Our systems are designed for dependability, efficiency, use easily as well as easy change-out of dies and preventive maintenance.

1

If you are one of our customers, you may know that we have a great after sales services. You would never worry about how to rebuild the machine if it is broken. Our company is one of the most famous roll forming machine suppliers in China. We have not only good reputation on products, but also have the top reputation on good service. Our products are widely used in steel structure industry, decorating and fitting material industry, transportation industry, wiring industry, electrical equipment industry, etc. If you are interested in our products or have any questions, please let us know.

Additionally, www.kspan-ubm.com can construct projects, such as steel structure projects and KR 24 Roof Panel Machine projects, for clients around the world. With our professional team of talented engineers, we can design and build products according to customers'specific requirements.

Strane: 1 2 3 4 5 ... » »»
oglas
Google ovo